Data ostatniej modyfikacji: 30 września 2016 r. Zastąpiliśmy link zawarty w pkt 5.8 Regulaminu, opisujący nasze praktyki w zakresie transferu danych osobowych do Stanów Zjednoczonych na podstawie i zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności (Privacy Shield).

1. Informacje ogólne
1.1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania przez Użytkowników (dalej jako „Użytkownicy”) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.mtv.pl (dalej jako „Serwis”) oraz z usług oferowanych za jego pośrednictwem.
1.2. Właścicielem Serwisu oraz usługodawcą jest VIMN Netherlands BV z siedzibą siedzibą przy tt. Neveritaweg 6,1033 WC Amsterdam, Holandia, podmiot prawa holenderskiego, wpisany do rejestru handlowego Amsterdamu pod numerem akt 33255367 (dalej jako „VIMN”).
1.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1.4. Za pośrednictwem Serwisu, VIMN świadczy usługi polegające na dostępie do:
a) ramówki tj. informacji i opisów programów;
b) dostępie do informacji o artystach;
c) dostępie do konkursów;
d) dostępie do informacji o wydarzeniach kulturalnych;
zwane dalej łącznie „Usługami”.
1.5. Korzystanie z Serwisu oraz Usług oferowanych za jego pośrednictwem w przypadku Użytkowników nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym osób, które nie ukończyły 18 lat, (dalej jako „Użytkownicy niepełnoletni”) wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych.
1.6. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz przystąpienie Użytkownika do umowy dotyczącej świadczenia Usług na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.

2. Zasady dostępu Użytkowników do Serwisu oraz wymagania techniczne
2.1. Dostęp do Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.
2.2. Strona internetowa Serwisu jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768. Do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien:
a) używać aktualnych wersji popularnych przeglądarek dostępnych w danym momencie na rynku;
b) od czasu do czasu zaakceptować oprogramowanie Flash Player.
2.3. VIMN nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

3. Ogólne zasady korzystania z Serwisu
3.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów VIMN.
3.2. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
a) korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników lub dla VIMN, z poszanowaniem przysługujących im praw.

4. Odpowiedzialność VIMN
4.1. VIMN prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże VIMN nie gwarantuje stałej dostępności do Serwisu, jak również jego bezbłędnego funkcjonowania w szczególności ze względu na okoliczności wymienione w pkt 4.2. poniżej oraz przerw w funkcjonowaniu wywołanych siłą wyższą.
4.2. VIMN zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych opcji oraz Usług Serwisu oraz prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisu z ważnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych względów uzasadnionych przepisami prawa, czynności konserwacyjnych lub związanych z modyfikacją Serwisu).
4.3. VIMN nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
a) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowane przyczynami niezależnymi od VIMN lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym VIMN nie było w stanie zapobiec; b) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
4.4. Z faktu, że Serwis może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że VIMN ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.

5. Polityka prywatności w Serwisie
5.1. VIMN szanuje prawo Użytkowników Internetu do ich prywatności. Dba, ze szczególną troską, o ochronę danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. VIMN dąży do tego, aby każdy Użytkownik korzystający z Serwisu czuł się w pełni bezpiecznie.
5.2. Jeśli VIMN gromadzi dane osobowe Użytkownika, poinformuje go o tym w wyraźny sposób. W przypadku gromadzenia danych osobowych, wykorzystywane one będą przez VIMN (który stanie się administratorem danych osobowych) w celu prowadzenia Serwisu, w szczególności zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, jak również w celu umożliwienia świadczenia Użytkownikowi Usług oferowanych w ramach Serwisu, w tym w celach marketingowych jeśli w sposób jednoznaczny wyrazi na to zgodę.
5.3. VIMN zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
5.4. VIMN przetwarza informacje dotyczące Użytkownika z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności w przypadku gromadzenia danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
5.5. Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu.
5.7. Jeśli VIMN gromadzi dane osobowe Użytkownika, Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do VIMN np. w sposób wskazany w pkt 6.1.
5.8. Jeśli VIMN gromadzi dane osobowe Użytkownika, mogą być one przekazywane i przetwarzane przez spółki z grupy kapitałowej VIMN w Stanach Zjednoczonych. Polityka grupy Viacom dotycząca przekazywania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych oraz szczegółowe informacje na temat polityki dotyczącej prywatności mającej zastosowanie w innych spółkach z grupy kapitałowej VIMN znajdują się tutaj: http://www.viacom.com/privacypolicy/Documents/Privacy_Shield_Privacy_Policy_Viacom.pdf
VIMN zastrzega sobie prawo do podejmowania dodatkowych środków ochrony danych osobowych, poza tymi opisanymi w polityce.

6. Reklamacje oraz kontakt z VIMN
6.1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej: mtvpl@vimn.com lub na adres korespondencyjny (w języku polskim):
VIMN Netherlands BV
Neveritaweg 6,1033 WC Amsterdam, Holandia
6.2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika, jego dokładny adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
6.3. VIMN rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej lub pod adres korespondencyjny podany w reklamacji, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia VIMN zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.
6.4. Rozpatrzenie reklamacji przez VIMN jest ostateczne, przez co należy rozumieć, że Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji VIMN do VIMN.
6.5. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez VIMN rozpatrywane.

7. Postanowienia końcowe
7.1. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu.
7.2. VIMN zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn dotyczących VIMN, Serwisu lub dostępnych za jej pomocą Usług, przy czym zmiana taka nie może wpływać negatywnie na prawa lub obowiązki Użytkownika.
7.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
7.4. Użytkownik jest informowany dodatkowo o sposobie korzystania z Serwisu oraz o Usługach oferowanych za pośrednictwem Serwisu na jego stronach internetowych.
7.5. Użytkownik może uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
Data ostatniej modyfikacji: 30 września 2016 r.